homozygosity synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term homozygosity:


Princeton's WordNet

  1. homozygositynoun

    the state of being homozygous; having two identical alleles of the same gene

    Antonyms:
    heterozygosity© Synonyms.com